உலர் மூலிகைகள்

Dried Neem Flowers

19.00US$

உலர் மூலிகைகள்

Tamarind Tree Bark (Puliyam Pattai)

9.99US$

உலர் மூலிகைகள்

Bael Tree Bark / Vilva Pattai

12.99US$

உலர் மூலிகைகள்

Siru Naga Poo / Mesua / Nagkesar

21.00US$

உலர் மூலிகைகள்

Nelli Vathal

15.00US$

உலர் மூலிகைகள்

Liquorice Root (Atimaduram)

19.00US$

உலர் மூலிகைகள்

Sappan Wood (Padhimugam)

19.00US$

உலர் மூலிகைகள்

Cutch Tree Bark (Karingali)

14.00US$

உலர் மூலிகைகள்

Ratan Jot (Alkanet / Vembalam Pattai)

16.00US$

உலர் மூலிகைகள்

Salamisri / Salep Orchid

39.00US$

உலர் மூலிகைகள்

Dried Solanum Torvum / Turkey Berry

19.00US$

உலர் மூலிகைகள்

Thippili / Piper Longum

13.00US$
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop